Sunday, 25 May 2014 11:47:28 GMT+7 | 3280 views

Trang web Liên hoan Ảnh khu vực Đông Nam bộ đã chính thức hoạt động.

Phát huy thành công rực rỡ của việc tổ chức thi ảnh online Liên hoan Ảnh nghệ thuật 2013 tại Lâm Đồng, sau một thời gian củng cố và hoàn thiện, ngày 22/05/2014, trang web www.lienhoananhdnb.com đã chính thức hoạt động và bắt đầu nhận ảnh tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật Đông Nam bộ lần thứ XXII - 2014 tại Tây Ninh.

Phát huy thành công rực rỡ của việc tổ chức thi ảnh online Liên hoan Ảnh nghệ thuật 2013 tại Lâm Đồng, sau một thời gian củng cố và hoàn thiện, ngày 22/05/2014, trang web www.lienhoananhdnb.com đã chính thức hoạt động và bắt đầu nhận ảnh tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật Đông Nam bộ lần thứ XXII - 2014 tại Tây Ninh...

http://vapa.vn/News/72/28480/default.aspx

 

 

https://www.all-about-photo.com/all-about-photo-contest.php?cid=80

TRAVELS 2023 Annoucing Winners and Merit Award

FRH (Future for Religious Heritage) Photo Competition 2023

2023 Winner and finalists The winner and finalists of the FRH Photo Competition 2023 were selected at the Jury meeting held on 7 December 2023. The competition closed with 2,084 photographs from 114 countries from Asia, Africa, North America, South America and Europe.

5th INTERNATIONAL BIENNIAL OF PHOTOGRAPHY - ISF WORLD CUP 2016. €1,000 FOR THE BEST AUTHOR

World circuit of Photography: 5 Salons, 5 countries; FRANCE, ITALY, MACEDONIA, SPAIN, VIETNAM organized by Image Sans Frontière - France. * General Chairman: Ly Hoang Long * Closing date: October 05th, 2016

Gallery | Contact